back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: De soorten relaties uitgedrukt Up: Samenvatting Previous: Een modulaire structuur

De soorten informatie uitgedrukt in modules

De vraag is nu wat we soortgelijke informatie noemen, welke typen informatie we dan onderscheiden, en wat de relevante relaties zijn die we in hyperlinks willen weergeven. We zijn gekomen tot een typologie op basis waarvan we de informatie in modules groeperen vanuit vier elkaar aanvullende gezichtspunten. Twee daarvan sluiten aan bij de standaardkarakterisering van wetenschappelijke informatie. De eerste is de bibliografische informatie, zoals de namen van de auteurs en de publicatiedatum. Vanuit het tweede gezichtpunt hanteren we een vakinhoudelijke karakterisering, die meestal wordt uitgedrukt in trefwoorden. Daarmee kan bijvoorbeeld worden aangeven wat voor soort metingen in een artikel gerapporteerd worden en welke stoffen daarbij bestudeerd zijn - bijvoorbeeld zuurstof, of juist chloor. Omdat de bibliografische en de vakinhoudelijke karakterisering al onderwerp zijn van veel onderzoek hebben we aangenomen dat hiervoor geschikte classificatie-onderdelen beschikbaar zullen zijn, die in ons model kunnen worden geplugd.

We hebben in ons model deze twee standaardkarakteriseringen aangevuld met twee andere: een karakterisering van de informatie op basis van haar bereik en één op basis van de rol die zij speelt in het probleem-oplossingsproces van het onderzoek, die we de conceptuele functie van de informatie noemen. We onderscheiden de volgende soorten informatie op basis van het bereik:

Veel natuurwetenschappelijk onderzoek wordt verricht in projecten of grotere programma's. Daarin werken verscheidene onderzoekers in de loop van een langere periode aan een centraal probleem, en ze publiceren verscheidene artikelen over dat onderzoek. De gepubliceerde artikelen die we hebben geanalyseerd komen voort uit één onderzoeksproject. In die reeks artikelen werden bijvoorbeeld de experimentele opstelling en het theoretische model in opeenvolgende artikelen telkens weer kort beschreven, zonder dat die beschrijving in enig artikel compleet was. We hebben die verspreide informatie gegroepeerd in mesoscopische modules, die we gekoppeld hebben aan de microscopische modules van onze modulaire versies van de artikelen. Zo beschikken lezers van elk modulair artikel over de complete beschrijving van de methoden, zonder dat de auteurs hem hoeven te herhalen.

Net als de traditionele structuur van wetenschappelijke artikelen is de modulaire structuur een weerspiegeling van het onderzoek als probleem-oplossingproces. De hoofdmodules die we onderscheiden op basis van de conceptuele functie zijn daardoor verwant aan de geijkte paragrafen in traditionele artikelen: Inleiding, Methoden, Resultaten, Discussie en Conclusies. Het verschil is dat de modules zelfstandige eenheden zijn en de paragrafen niet. Modules zijn bovendien expliciet geëtiketteerd, waardoor ze opgezocht kunnen worden in een digitale bibliotheek, en ze kunnen apart geraadpleegd worden. We onderscheiden de volgende (samengestelde) modules op basis van de conceptuele functie van de informatie.

We hebben aan deze `inhoudelijke' modules een `administratieve' module toegevoegd.Door de informatie vanuit deze vier gezichtpunten te karakteriseren en in geëtiketteerde modules onder te brengen maken we het zoeken naar en het raadplegen van specifieke soorten informatie mogelijk. Iemand die een bepaald getal nodig heeft om verder te kunnen rekenen, kan naar een microscopische Resultaten met meetresultaten zoeken. En iemand die bezig is met het bouwen van een opstelling kan de mesoscopische Methoden module opzoeken en raadplegen, waarin bepaalde autoriteiten op het gebied beschrijven hoe hun opstelling in elkaar zit.


back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: De soorten relaties uitgedrukt Up: Samenvatting Previous: Een modulaire structuur