back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: Glossary Up: No Title Previous: De hoofdstukken en appendices

Dankwoord

Ik heb mijn promotie-onderzoek gedaan aan het Van der Waals-Zeeman Instituut in het kader van het project `Communicatie in de Natuurkunde'. Dit is een samenwerkingsverband van de Faculteit der Wiskunde, Informatica, Natuurkunde en Sterrenkunde en de Faculteit der Geesteswetenschappen onder auspicieën van de Stichting Physica.

Velen hebben mij, op verschillende manieren, geholpen bij de totstandkoming van dit proefschrift. Om duidelijk te maken wat iedereen precies voor me betekend heeft, zou ik de `Memoires van een promovendus' moeten schrijven. Hier wil ik me beperken tot het noemen van enkele individuen en groepen die een bijzondere rol hebben gespeeld.

Ik dank mijn promotor en copromotores voor het brede scala van raad & daad waarmee ze me hebben bijgestaan in dit nieuwe en ongewone project. Mijn ``wekelijkse begeleider'' en copromotor Joost Kircz is niet alleen de leider van het project maar ook de geestelijke en organisatorische vader. Hans Roosendaal heeft zich in eerste instantie, met name samen met de te vroeg overleden prof. A.W. Hoogenboom, namens de Stichting Physica ingezet voor het project. Toen zijn bijdrage zich begon uit te breiden naar het inhoudelijke vlak is hij ook gaan fungeren als copromotor. Mijn promotor prof. Peter de Châtel heeft als een rots in de interdisciplinaire branding gezorgd voor de nodige verankering zowel in de natuurkunde-afdeling van de faculteit als in de dagelijkse praktijk van het onderzoek en de publicatiecultuur in de natuurkunde. Hij zei laatst dat de dank aan promotoren in de uiteindelijke drukproeven soms dreigt te worden gedegradeerd van for stimulating interest naar for simulating interest. Ik blijf toch echt bij de eerste versie.

De Stichting Physica is voor het project `Communicatie in de Natuurkunde' financiëel gesteund door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek, Elsevier Science en Shell Research and Technology Center Amsterdam. Ik dank met name Emile van Kreveld voor de interesse die hij steeds in het onderzoek heeft getoond, eerst als Shell-medewerker en vervolgens op persoonlijke titel.

Het project is de facto mogelijk gemaakt door de Faculteit der Natuur- en Sterrenkunde (thans de Faculteit der Wiskunde, Informatica Natuurkunde en Sterrenkunde en binnenkort zelfs der Natuurwetenschappen) in de personen van directeur Willem Mattens en decaan Hans Capel.

Prof. Joop Los van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul Fysica ben ik zeer erkentelijk voor zijn onmisbare steun bij het analyseren van de artikelen die oorspronkelijk door hem en zijn promovendi zijn geschreven en die nu door mij ``in mootjes gehakt'' zijn. Elsevier Science dank ik voor het beschikbaar stellen van het materiaal.

Maarten van der Tol is tijdens bijna mijn hele promotie-tijd een onschatbare partner in crime, of in ieder geval partner in science, geweest. Ik hoop dat het wederzijdse Baron van Münchausen effect waarmee we elkaar aan de haren uit het onderzoeksmoeras hebben getrokken [Van Driel, 1992, p.105] inderdaad wederzijds is geweest en dat hij zijn proefschrift binnenkort ook zal afronden.

Ik wil de andere leden van de leerstoelgroep Taalbeheersing Argumentatietheorie en Retorica en met name prof. Frans van Eemeren, prof. Rob Grootendorst, Francisca Snoeck Henkemans en de promovendi bedanken voor de leerzame gastvrijheid waarmee ze een fysicus in hun argumentatie-theoretische midden hebben ontvangen.

Ik dank Johan van Benthem en de anderen van het Institute for Logic Language and Computation, Peter Gärdenfors, Wiebe van der Hoek en Jona Oberski voor een nuttige combinatie van opbouwende discussies en morele steun.

Maxelant Janssen en Jonathan Clark hebben hun deskundig licht laten schijnen op het Engels dat ik bezig in dit proefschrift. Fouten die er nog in staan zijn natuurlijk van mij en mogen hun niet worden aangerekend.

De computer- en netwerkgroep van de faculteit heeft regelmatig mijn vastgelopen computer weer vlot getrokken. Nico Poppelier heeft me geholpen met LaTeX, HTML en het converteren van het een in het ander, gebruikmakend van het programma LaTeX2HTML van Nikos Drakos.

Wat betreft de nog fundamentelere ondersteuning dank ik de beheerders van het gebouw aan de Valckenierstraat in het algemeen en van de koffiekamer van het Instituut voor Theoretische Fysica in het bijzonder (ook al val ik officieel onder de experimentatoren). Zij hebben mij in staat gesteld desnoods 24 uur per dag en 7 dagen per week door te werken.

Mijn vriendenkring, die deels geworteld is in Pythia en Stroom en voorts onder andere gestalte kreeg in WBKWN, een old girls network en een Oostelijke Havens Brievenbus- en Bibliotheekdienst, wil ik bedanken voor alles van tips over de marge-instellingen van proefschriften, tot het begrip waarmee de beruchte, epische promovendus-verhalen over voor- en tegenspoed werden aangehoord en uitgewisseld.

En, last but definitively not least, ben ik erg blij met de niet-in-een-paar-regels-samenvatbare morele en praktische steun die mijn familie me gegeven heeft, met name mijn ouders en Françoise en Sjoerd, die een thuis-computer voor me in elkaar gehacket hebben.

Samenvattend: hartelijk bedankt allemaal!


back next next
Table of Contents
Index
Glossary


Table of Contents
Index
Glossary
back next next

Next: Glossary Up: No Title Previous: De hoofdstukken en appendices